Svar til investorer og bankrådgivere

Vi har samlet spørgsmål om Independent, som kan være af værdi ikke blot for vores nuværende og kommende investorer, men også for bankernes investeringsrådgivere, der primært kender egne investeringstilbud.

 

World Wide Invest Akk. er en uafhængig kapitalforening etableret i 2009.

Der er fokus på investeringer i aktier og virksomhedsobligationer globalt. Det er formålet gennem investering i Investeringsforeningen Independent Invests tre afdelinger Independent Global, Independent Generations og Independent Bond at sprede investeringerne i solide virksomheder i vækst og opnå et godt afkast til investorerne. Foreningens afdeling er børsnoteret og under tilsyn af Finanstilsynet. Foreningen blev stiftet af personer, der er med i kredsen af investorer der omfatter direktion og bestyrelsesmedlemmer.

Andelene prissættes flere gange dagligt på børsen og kan altid købes og sælges, selvom der ikke handles hver dag på grund af den langsigtede natur af foreningens investorer. Handelsstørrelsen er på nom. kr. 1.000, hvor de fleste andre foreninger har en handelsstørrelse på kr. 100.

Børsnoteringen på Nasdaq Copenhagen er en garanti for nem handel. Det betyder, at andele - som ved andre børsnoterede værdipapirer - altid kan købes og sælges gennem bankernes netbanker, og på samme måde som andre værdipapirer kan indlægges i investors VP-depot.

Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet af beviserne efter lagerprincippet. Dette betyder årlig beskatning af realiseret og urealiseret gevinst og fradrag for eventuelle tab.

Beskatning sker for medlemmer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Opmærksomheden henledes på, at beskatning af frie midler som kapitalindkomst kan være mere ugunstig end ved direkte investering i aktier og obligationer.

Midler under virksomhedsskatteordningen, beskattes efter lagerprincippet, og afkastet af andele medtages i virksomhedens skatteopgørelse.

Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven.

For mere deltaljeret information henvises til medlemmets egne rådgivere.

Andele kan altid sælges på Nasdaq Copenhagen, og kan endvidere altid indløses hos World Wide Invest Akk. til indre værdi pt. minus et fradrag på 0,55%. Dette er et særkende for investeringsforeninger, i modsætning til hvad der er gældende for investeringsselskaber og for aktier.

Tiedemann Independent A/S er foreningens direktion.

Selskabet er et af kun 15 investeringsforvaltningsselskaber i Danmark, der har Finanstilsynets tilladelse til såvel rådgivning som kapitalforvaltning samt administration af investeringsforeninger. Selskabets direktør lagde grunden til World Wide Invest Akk. og er endvidere foreningens kapitalforvalter og administrator. Detaljerede oplysninger fremgår af hjemmesiden worldwideinvest.dk.

World Wide Invest Akk. er uafhængig på flere områder.

  1. I modsætning til de fleste andre danske investeringsforeninger er World Wide Invest Akk. ikke knyttet til eller administreret af et pengeinstitut.
  2. Valg af virksomheder til foreningens porteføljer fortages efter egen analyse af det uafhængige investeringsforvaltningsselskab Tiedemann Independent A/S.
  3. Der indhentes løbende og direkte oplysninger fra verdens førende finansmarkeder.
  4. Tiedemann Independent varetager markedsføringen der er rettet mod private investorer og distribueres gennem udvalgte banker og institutionelle investorer.

Investeringerne foretages i Investeringsforeningen Independent Invests tre afdelinger til indre værdi alene tillagt de direkte handelsomkostninger. De årlige omkostninger dækker alene direkte udgifter til administration af og formidling og beregnes som en andel af den forvaltede formue, og er målsat til 0,75 % p.a. ÅOP 2,82 %. Omkostninger skal ses i lyset af resultatet, og også i denne sammenhæng er World Wide Invest Akk. værd at have med sin i betragtning. Detaljerede oplysninger fremgang af foreningens prospekt og hjemmeside.

Investorer der sætter pris på at deltage i en solid investering i aktier og obligationer globalt med en spredning i 120 virksomheder for kr. 1.000 pr. andel.

Andelene er velegnede for den langsigtede investor, hvad enten det er personer med positiv kapitalindkomst, selskaber, fonde eller foreninger, der anser, at aktier i virksomheder i hele verden, er en interessant investeringsmulighed.

World Wide Invest Akk. er akkumulerende og er særligt velegnede til pensioner og til virksomheds-ordninger.

Ønsker man at betænke sine børn og børnebørn til deres langsigtede opsparing er World Wide Invest Akk. en oplagt mulighed.

Det anbefales at sprede tidspunktet for køb, således at der eksempelvis spredes med køb hvert kvartal.

Ingen kender prisen i fremtiden. Derfor køb aldrig for det fulde beløb på en gang, selvom alle anbefalinger peger i den retning. Det kan vise sig at være gunstigt også at købe, når markederne er mest negative.

Beholdningen og værdien af aktierne og kontantbeholdningen opgøres flere gange dagligt.

Grundlaget for værdiansættelsen er de aktuelle indre værdier af investeringerne, der baseres på kurserne I de investerede aktier på de enkelte markeder og de aktuelle valutakurser. Foreningens ”marketmaker” stiller de aktuelle købs- og salgspriser på Nasdaq Copenhagen, og andelene kan handles på grundlag af andelenes værdi på samme måde som andre investeringsandele og aktier.

Ved en emission udstedes nye andele, som sættes i omløb, dvs. til salg. Ønsker man at købe andele i en eksisterende afdeling, kan foreningen udstede nye andele á kr. 1.000. Prisen på disse andele (emissionsprisen) er den reelle indre værdi med tillæg af udstedelsesudgifterne (emissionsomkostningerne). Forskellen mellem emissionskursen pr. andel og andelens reelle værdi kaldes også emissionstillæg.

Emissionsomkostningerne skal dække de omkostninger, afdelingen har i forbindelse med udstedelsen af de nye andele samt omkostninger som f.eks. kurtage ved investering af de nye penge, der bliver tilført afdelingen. Eksisterende medlemmer holdes på denne måde skadesløse ved indtræden af nye medlemmer.

World Wide Invest Akk. er godkendt af Finanstilsynet og anvender en af Finanstilsynet godkendt depotbank.

Investeringsforeninger er godkendt af Finanstilsynet, der løbende fører tilsyn. Herudover er foreningen forpligtet til ikke blot at have en godkendt depotbank, men også at have et statsautoriseret revisionsselskab til at revidere regnskaberne og gennemgå de bagvedliggende forretningsgange.

Investeringssammensætningen bør ske i forhold til investors temperament og økonomi.

Det anbefales investorer at sprede deres investeringer efter ordsproget ”man skal ikke lægge alle sine æg i en kurv”. Spred på flere aktivklasser, og hav altid kontante midler eller indkomst til rådighed for de næste 3 til 5 års forbrug. Ved at investere i alle World Wide Invest Akk. tre afdelinger opnås en global spredning i mere end 100 solide virksomheder fordelt på sektorer, lande samt virksomheder af forskelle størrelse. På www.worldwideinvest.dkunder afsnittet ”investorer” kan ses eksempler på, hvorledes en forsigtig investor, en allround investor eller en progressiv investor, kunne tænkes at placere sin investering. Foreningens tre afdelinger har forskellige profiler.

Foreningen investerer Globalt i solide virksomheder i vækst og som har en stærk bundlinie.

Foreningens bestyrelse fastlægger investeringsstrategien og retningslinierne for afdelingen og investeringen en enkel og sker i Independent Global, Independent Generations og Independent Bond for at opnå at sprede investeringerne i solide virksomheder i vækst og opnå et godt afkast til investorerne. I alt ca. 100 virksomheder. Der investeres med fokus på langsigtet og stabil formuetilvækst. Afdelingens investeringsunivers fremgår af menupunktet ”strategi og investering” på www.worldwideinvest.dk og i foreningens prospekt, der kan downloades fra hjemmesiden.

Porteføljerne under Independent Invest består af solide virksomheder og offentliggøres årligt I denne forenings årsrapport.

Virksomhederne er solide med vækst i top og bundlinie og er spredt globalt på sektorer og størrelse. De ti største placeringer samt fordeling på lande og sektorer opdateres på hjemmesiden. Der kan yderligere søges oplysninger om World Wide Invest Akk. hos den uafhængige informationsformidler www.morningstar.dk

World Wide Invest Akk. er en akkumulerende afdeling og fritaget for beskatning. Foreningen er skattefri og lagerbeskattes hos investorerne.

En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, der investerer i værdipapirer.

Investeringsforenings ideen er mere end 140 år gammel, og har sin oprindelse i England. Den første forening Foreign & Colonial Investment Trust lever den dag i dag i bedste velgående. En investeringsforening gør det enkelt at investere og opnå en spredning i bestemte markeder. Enhver som har købt et investeringsbevis i en afdeling har en andel af formuen og er medlem af foreningen. Ved at købe investeringsandele hos World Wide Invest Akk., bliver du medejer af nogle af verdens største virksomheder.

En investeringsforening investerer primært i aktier eller obligationer og kan bestå af en til flere investeringsafdelinger.

Kapitalforeningen World Wide Invest er såkaldt fund of funds, der placerer midler i Investeringsforeningen Independent Invest.

Ved køb af et investeringsbevis, deltager man i en betydelige spredning af sin investering og får administreret sin formue sammen med andre. Især ved udenlandske værdipapirer kan denne fordel være stor, både med hensyn til spredning, men også betyde færre omkostninger, end hvis den enkelte investor selv skal forvalte sine udenlandske værdipapirer. Foreningen hjemsøger også betalte udbytteskatter.

Værdipapirerne opbevares i depotbanken Danske Bank i et separat bankdepot, der tilhører den enkelte afdeling, sammen med en kontantkonto. Vores depotbank har fået tilført ny aktiekapital, foruden at banken er blevet godkendt til at modtage kapital under Statens bankpakke, der forudsætter en god egenkapital.

Vi er derfor af den opfattelse, at vores investorer kan være trygge med forholdene hos World Wide Invest Akk.